Category «Uncategorized»

Tìm hiểu về ngũ hành sinh khắc

Xem Ngũ hành sinh khắc Mệnh kim hợp màu gì và phương pháp dự đoán theo đồng tiền là đưa tượng quẻ trở về Ngũ hành. Tượng quẻ phản ánh hiện tượng bên ngoài của sự vật còn Ngũ hành thể hiện bản chất bên trong của sự vật cho nên ngũ hành có một …

Tìm hiểu về cách xác định tiết khí

Cách xác định tiết khí Tiết khí là các thời điểm mà kinh độ mặt trời có các giá trị 0°, 15°, 30°, 45°, 60°,…, 345°. (0 là Xuân phân, 15° la Thanh minh…). Như vậy, mạng kim hợp màu gì và để xác định tiết khí ta cần tìm xem vào khoảng thời gian …